Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen en heeft tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen. 

Verplichtingen werkgever

De werkgever is verplicht om zowel organisatorische als technische maatregelen te treffen om hierdoor de veiligheid en gezondheid van de werknemers te waarborgen en waarmogelijk te verbeteren. Hierbij dient met de volgende basisprincipes rekening te worden gehouden: 
- Het voorkomen van het ontstaan van explosieve atmosferen of, wanneer dit gezien de aard van het werk, niet mogelijk is: 
- Het vermijden van ontsteking van explosieve atsmosferen en 
- Het beperken van de schadelijke gevolgen van een explosie teneinde de gezondheid en de veiligheid van werknemers te verzekeren. 

Beoordeling van explosie risico’s

De werkgever dient een explosie risicobeoordeling uit te (laten) voeren die gebaseerd is op: 
- De kans waarop welke explosieve atmosferen zich kunnen voordoen en in welke omvang. 
- De kans dat ontstekingsbronnen, inclusief elektrostatische ontladingen, aanwezig zijn en een explosie kunnen inleiden 
- De installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerking. 
- De omvang van de te verwachten gevolgen. 

Explosieveiligheidsdossier

De werkgever is verplicht een explosion protection document op te stellen dat tenminste de volgende informatie bevat: 

- dat de explosierisico’s geïdentificeerd en beoordeeld werden; 

- dat afdoende maatregelen genomen zullen worden om het doel van de richtlijn te bereiken; 

- welke plaatsen in zones zijn ingedeeld; 

- op welke plaatsen de minimumvoorschriften van bijlage II van de richtlijn van toepassing zijn; 

- dat de arbeidsplaats en arbeidsmiddelen, met inbegrip van de alarminrichtingen, met de vereiste aandacht voor de veiligheid worden ontworpen, bediend en onderhouden; 

- dat overeenkomstig Richtlijn 89/655/EEG van de Raad voorzorgsmaatregelen voor het veilig gebruik van de arbeidsmiddelen zijn getroffen. 

Het explosieveiligheidsdossier moet vóór de aanvang van de werkzaamheden worden opgesteld. Het wordt herzien wanneer belangrijke wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van de arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen of het arbeidsproces plaatsvinden. De werkgever kan bestaande beoordelingen van de risico's, documenten of andere gelijkwaardige rapporten met elkaar combineren en in het explosieveiligheidsdocument integreren. 

Uiteindelijk moet dit leiden tot een rapport waar de gevarenzones, de classificatie, de afmetingen en dergelijke daarvan zichtbaar zijn. Conform de verplichtingen uit de ATEX 137 doet u in dit rapport aanbevelingen om de werkomgeving veiliger te maken. Op basis van dit rapport kunnen, indien noodzakelijk, maatregelen worden genomen om tot een meer optimaal veilige werkomgeving te komen.