Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

Het KB van 4 december 2012 (publicatie in Staatsblad van 21 december 2012) heeft de bedoeling om eenzelfde veiligheidsregime in te voeren voor ALLE elektrische installaties en vervangt het KB van 2 juni 2008 dat alleen van toepassing was op de OUDE elektrische installaties. Dit KB is van toepassing op zowel de laag- als de hoogspanningsinstallaties.

Alle werkgevers zijn voortaan verplicht om een risicoanalyse uit te voeren van elke elektrische installatie die zich bevindt in de gebouwen of op de terreinen van de onderneming of inrichting van de werkgever. Hieronder vallen ook de werkplaatsen die door de werkgever gehuurd worden.

Doel

Het KB heeft als doel om het welzijn en de veiligheid van de werknemers op de werkvloer te verbeteren.
De werkgever is verplicht om zijn werknemers, aannemers en onderaannemers op de hoogte te stellen van de risico's die zich kunnen voordoen op de werkvloer.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de elektrische installaties die geïnstalleerd zijn voor/na 1981*/1983*.

* 1981 (1 oktober 1981): huishoudelijke installaties en gelijkgestelde installaties (zonder BA4/BA5)
* 1983 (1 januari 1983): industriële installaties (met BA4/BA5)

Een OUDE elektrische installatie is een installatie van vóór 1981/1983.

De risicoanalyse moet uitgevoerd worden op ALLE installaties:

die op de dag van vandaag in werking zijn;
alle toekomstige uitbreidingen;
alle nieuwe installaties die nog gebouwd gaan worden in de toekomst.

Risicobeoordeling en andere preventiemaatregelen

De werkgever:

  • voert een risicoanalyse uit van elke elektrische installatie waarvan hij de houder is;
  • houdt eveneens rekening met de bepalingen betreffende arbeidsmiddelen;
  • evalueert de voorziene 11 risico's;
  • treft op grond van de risicoanalyse alle nodige preventiemaatregelen ter bescherming van de werknemer;
  • toont aan dat de elektrische installatie zodanig is uitgevoerd, zodanig wordt uitgebaat en in stand gehouden dat de werknemers doeltreffend beschermd zijn tegen de risico's verbonden aan elektriciteit;
  • zorgt ervoor dat de elektrische installaties onderworpen worden aan de nodige controles;
  • verzekert de nodige opleiding van de werknemers en hij verstrekt de nodige instructies om de risico's eigen aan het gebruik van, de uitbating van en de werkzaamheden aan de elektrische installatie te vermijden, rekening houdende met de opdrachten waarmee deze werknemers belast zijn;
  • stelt een dossier van de elektrische installatie samen, bewaart het en stelt het ter beschikking van de personen bij de uitvoering van hun werk of bij het vervullen van hun opdracht. Klik hier voor het elektrisch dossier

Minimale voorschriften betreffende de uitvoering van de elektrische installatie.

Volgens het KB moet elke elektrische installatie voldoen, voor elk te evalueren risico, aan ten minste de bepalingen van het AREI (wetgeving op de dag van de in dienst stelling).
Voor de OUDE installaties is het toegelaten om hiervan af te wijken, rekening houdend met de minimum voorschriften welke opgenomen zijn in de bijlage I van het KB.

Alvorens de risicoanalyse aan te vangen moeten op alle elektrische installaties de nodige controles door een erkend organisme uitgevoerd zijn.

Dit wil zeggen:

  • voor de elektrische installaties van vóór 1981/1983: een éérste controle onderzoek (uitgestelde indienst stelling);
  • voor de elektrische installaties van na 1981/1983 gaan we er van uit dat de gelijkvormigheidsonderzoeken en de periodieke controle onderzoeken uitgevoerd zijn. Indien dat niet het geval is en/of de verslagen zijn niet meer beschikbaar moeten deze alsnog uitgevoerd worden.