logo somatifie

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP & CONTRACTEN VAN HUUR, NAZICHT EN ONDERHOUD

Bestelling:

Het order van de klant is geldig zonder dat SomatiFIE nv de bestelling bevestigt. Een eventueel bezwaar zal door SomatiFIE nv betekend worden en dit binnen de acht kalenderdagen, na ontvangst van het order.

Levering en/of uitvoering:

Indien de levering niet overeenstemt met de zendnota of de uitvoering niet strookt met de overeenkomst en het proces-verbaal van aanvaarding, dient de klant schriftelijk te reageren en dit uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na levering of uitvoering.

Vervoer verplaatsing en verpakking:

Tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het vervoer franco gebeurt, wordt elk vervoer extra aangerekend. Aangevraagde bijzondere verpakking wordt gefactureerd. Voor zendingen transportkosten op factuur tenzij anders bedongen . Een vaste verplaatsingsvergoeding  zal worden aangerekend voor onderhoud < 6 units.

Waarborg op verkocht materiaal:

SomatiFIE nv verbindt er zich toe alle onbetwistbare gebreken aan het materiaal die niet het gevolg zijn van overmacht, van een foutieve tussenkomst van de klant of van derden, te verhelpen door vervanging of herstelling. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot zichtbare gebreken die aan SomatiFIE nv werden gemeld uiterlijk acht dagen na de levering. In geval van een onbetwistbaar verborgen gebrek geldt dezelfde verbintenis van SomatiFIE nv met een beperking van 1 jaar. SomatiFIE nv zal buiten hetgeen bepaald is in bovenvermelde tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn.

Terugzending van besteld materiaal door de klant:

Mits voorafgaande instemming van SomatiFIE nv geschiedt deze franco Somati-FIE nv werkhuizen en dit uiterlijk acht dagen na levering. De vergoedingswaarde en staat van de goederen wordt door SomatiFIE nv ter plaatse bepaald.

Betalingsvoorwaarden:

De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum op de maatschappelijke zetel van SomatiFIE nv. Strikt contant is de betaling voor of bij levering of uitvoering. Contant is ontvangst van betaling gerekend tot acht dagen te tellen vanaf de datum gedrukt op factuur. Bij overeenkomst van betaling op termijn dient het gefactureerd bedrag op rekening te staan van SomatiFIE nv op de vervaldag.  Elke uitzondering hierop wordt enkel individueel en mits schriftelijke goedkeuring van beide partijen vastgelegd.

Renteclausule en strafclausule:

Bij nalatigheid van betaling vanaf de achtste dag na vervaldag en mits ingebrekestelling door SomatiFIE nv, is intrest verschuldigd (1,5% per 30 kalenderdagen onverdeelbaar). Bij niet tijdige betaling van een factuur zal het bedrag ervan verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 25 €. Gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling tegelijkertijd de opeisbaarheid mee der nog openstaande bedragen van nog niet op vervaldag gekomen facturen .

Uitgestelde leveringen:

Bij afroep, dit is uitgestelde levering of uitvoering op aanvraag van de klant, is een prijsherziening voorzien volgens de geldige formule en de lopende parameters. Alle leveringen op afroep zonder vastgestelde termijn zijn enkel uitvoerbaar tegen de voorwaarden volgens offerte en voor zover de afroep gebeurt binnen de 180 kalenderdagen van de bestelbondatum of de orderbevestiging.

B.T.W.:

Aangegeven prijzen zijn B.T.W. niet inbegrepen.

Eigendomsvoorbehoud:

Eigendomsoverdracht is uitgesteld tot de volledige effectieve afbetaling van de klant.

Tekstbetwisting:

In geval van betwisting der vertalingen geldt de Nederlandstalige tekst als basis.

Toepasselijk recht – Bevoegdheidsclausule:

De overeenkomsten tussen SomatiFIE nv en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, van welke aard ook, betrekking hebbende op de levering of facturen, zullen beslecht worden door de Rechtbanken van Aalst en/of Dendermonde.

BIJZONDERE VOORWAARDEN, BIJKOMEND VAN TOEPASSING OP DE DIVERSE CONTRACTFORMULES:

Duurtijd en verloop van het contract:

Het contract tussen  klant en SomatiFIE nv is standaard en onbreekbaar onderschreven voor een periode van 5 jaar. Na deze periode en zonder opzeg, wordt het  contract stilzwijgend hernieuwd voor een nieuwe periode van  5 jaar. Na deze tweede periode gaat het  contract stilzwijgend over naar een contract van onbepaalde duur. De vooropzeg geschiedt, door één van de partijen, per aangetekend schrijven 3 maanden voor de vervaldag. Elke uitzondering op deze standaard periode wordt individueel vastgelegd en door beide partijen voor akkoord ondertekend. Bij opzeg tijdens de eerste 5 jaar zal een schadevergoeding gelijk aan 50% van de restwaarde aangerekend worden tot op vervaldag van het contract. Na de eerste periode van 5 jaar zal een schadevergoeding gelijk aan 30% van de restwaarde aangerekend worden tot op vervaldag van het contract.

Einde van het contract:

Elke partij kan onmiddellijk per brief een einde maken aan dit contract, wanneer de andere partij een ernstige of bestendige inbreuk pleegt op dit contract of eender welke bepaling van het contract niet naleeft en hieraan geen einde heeft gemaakt binnen twintig dagen na ingebrekestelling door de eerste partij, onder voorbehoud van een eis tot schadevergoeding.

Bij niet-betaling van het bedrag verschuldigd door huur, omnium-onderhoud of nazicht is SomatiFIE nv gerechtigd zonder betekening van ingebrekestelling het contract te verbreken en van de klant een schadevergoeding te eisen gelijk aan 50% van het totaal van de niet vervallen premies. Geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele schade, dewelke voortvloeit uit een weigering tot levering en/of uitvoering van een dienstprestatie kan ten laste van SomatiFIE nv gelegd worden. In geval van een huurovereenkomst zal SomatiFIE nv, op kosten van de klant-huurder overgaan tot de terugname van de apparatuur en dit onafgezien van het vorderingsrecht op de nog lopende huurtermijnen en de eisen tot schadevergoeding, inclusief de door SomatiFIE nv gedragen rechtskosten voor het verhalen van de verbrekingskost.

Indexatie:

De contractuele voorwaarden zijn, tenzij anders bepaald, gekoppeld aan de consumptieprijsindex en worden volgens de formule van AGORIA (landgemiddelde refertelonen > 10 werknemers)  berekend en bekendgemaakt door FOD Economie.

Faling en eigendomsrecht:

Bij faling is het contract van rechtswege ontbonden en wordt de apparatuur in huur ter beschikking gesteld van SomatiFIE nv.

Uitvoeringsperiode:

SomatiFIE nv is belast met het onderhoud van de installatie door gespecialiseerd personeel, éénmaal per jaar, gedurende de periode gedekt door de premie. Dit jaarlijks nazicht wordt uitgevoerd naargelang de gekozen planning van SomatiFIE nv gedurende de periode gedekt door de onderhoudspremie.

SomatiFIE nv mag niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade voortvloeiend uit het feit dat er een termijn van meer dan één jaar verlopen is tussen twee nazichten voor zover de verplichting plaatsvindt tijdens de contractuele periode. Redelijke vertraging kan geen aanleiding geven tot het eisen van penaliteit, schadevergoeding of eenzijdige verbreking van onderhavig contract.

Klacht van de klant:

Elke klacht op tussenkomst van SomatiFIE nv dient binnen de 48 uren per brief te worden gemeld.

Huur en eigendomsrecht:

Bij huur door de klant, is en blijft SomatiFIE nv eigenaar van de apparatuur. De huurder-klant zal instaan voor de schade aan de apparatuur en bij het verdwijnen van de door hem gehuurde goederen. De door de klant gehuurde goederen mogen niet afgestaan worden aan derden, niet onderverhuurd noch in pand gegeven worden. De huurder volgt de voorschriften van de wetgeving Titel VIII art. 1708 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek inzake huur van goederen.

Nazicht onderhoudsbeurt:

De klant zal de afgevaardigden van SomatiFIE nv steeds de mogelijkheid geven hun taak voor nazicht of onderhoud in gunstige omstandigheden uit te voeren. Indien SomatiFIE nv geen toegang tot de apparaten heeft of krijgt, ongeacht de reden tot niet toegang, is SomatiFIE nv ontslagen van de controle van de betrokken apparaten voor het lopende dienstjaar, en kan de nodeloze verplaatsing aanleiding geven tot doorrekening aan de klant vanwege SomatiFIE nv.  SomatiFIE nv engageert zich tot het afgeven van een aanmeldingskaart, het initiatief voor nieuwe afspraak voor de lopende periode ligt evenwel bij de onderschrijver.