logo somatifie

Brandpreventie en Risicoanalyse

Contact

Brochure

Brandpreventie & Risicoanalyse

Brandpreventie: hoe voorkom je brand?

Brandpreventie is het geheel aan maatregelen en activiteiten om brand te voorkomen of de gevolgen van een brand te beperken. Hieronder valt zowel het nemen van technische maatregelen, zoals het installeren van brandmelders en blusmiddelen, als het bewustzijn vergroten van het belang van brandveiligheid en het aanleren van brandveilig gedrag.

De experten van SomatiFie stellen al hun kennis in het werk om uw bedrijf te vrijwaren van brand. Want er weinig zo dramatisch als een gebouw in vlammen zien opgaan. 
Brandpreventie heeft als ultieme doel: vermijden dat er ooit brand uitbreekt en wanneer het toch zou gebeuren, dat de schade beperkt blijft.

De basis van brandpreventie

De basis van brandpreventie is het brandpreventiedossier. Niet alleen is dit verplicht sinds 2014. Het bevat met name alle documenten die bedoeld zijn om het risico op brand zoveel mogelijk te beperken. En uiteraard is dit voor elk bedrijf anders.

Wij kunnen uw brandpreventiedossier opstellen.

Integrated Fire Risk Assessment

Via ons IFRA-departement (Integrated Fire Risk Assessment) bieden we élk van onze klanten en partners een antwoord op hun vragen rond brandpreventie en brandveiligheid. Onze experten kunnen voor elke organisatie binnen elke sector een volledig afgewerkt brandpreventiedossier opstellen. Alles gebeurt in samenspraak met de klant om op de meest efficiënte en transparante wijze het dossier op te stellen en af te leveren. We komen ter plaatse, brengen alles in kaart en zorgen na afloop voor een gedetailleerde documentatie.

Dossier brandpreventie

Sinds 2014 ben je als werkgever namelijk verplicht om een brandpreventiedossier bij te houden. Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico’s, het wettelijke referentiepunt bij uitstek op het vlak van brandpreventie in bedrijven. Sinds 23 april 2014 baseren we ons op het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Inmiddels opgenomen en vervangen door het K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van Boek III – Arbeidsplaatsen van de Codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017)

Een belangrijk aspect van brandpreventie is het in kaart brengen van de brandrisico’s in een gebouw of omgeving. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van potentiële brandbare materialen en de manier waarop mensen in het gebouw bewegen en werken. Op basis hiervan kunnen gerichte maatregelen worden getroffen om het brandrisico te verminderen. Door een Risicoanalyse Brand te laten uitvoeren binnen jullie organisatie worden alle gebreken die invloed kunnen hebben op het al dan niet goed verlopen van een evacuatie, het oproepen van de hulpdiensten, het ontstaan en de gevolgen van een brand in kaart gebracht.

Evacuatieplannen

Evacuatieplannen vormen een essentieel onderdeel van een actief preventiebeleid. Ze bevatten de essentiële gegevens die noodzakelijk zijn om tijdens een noodgeval snel de eerste interventiemiddelen te kunnen lokaliseren en de kortste evacuatieweg te vinden.

Interventiedossier

Het interventiedossier bevat alle informatie die noodzakelijk is om een veilige en adequate interventie van de hulpdiensten te garanderen: de toegangen, bluswaterwinning, risico-lokalen, actieve – en passieve brandbestrijdingsmiddelen, liggingsplan, afsluiters, …

Intern noodplan & procedures

Het intern noodplan is het antwoord op de vragen ‘En als het dan toch eens fout loopt, wat dan?’ en ‘Hoe beperken we de schade in geval van een ongewenste gebeurtenis?’

Vragen over uw brandpreventie(dossier)?

Contacteer ons. Onze experten hebben een plan!