logo somatifie

Het brandpreventiedossier: wat is het en waarom is het verplicht?

Contacteer ons

Het brandpreventiedossier is verplicht en omvat alle documenten die bedoeld zijn om het risico op brand zoveel mogelijk te beperken.

Op 28 maart 2014 werd namelijk een nieuw Koninklijk Besluit ingevoerd, ter vervanging van artikel 52 van het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming).

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014

Het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 werd opgesteld om de regelgeving met betrekking tot brandpreventie en het beheer van brandrisico’s in België te versterken. Dit KB had als doel om de veiligheid van gebouwen te verbeteren en om de bescherming van personen en goederen tegen brand te waarborgen.

Het KB van 28 maart 2014 legde specifieke vereisten vast met betrekking tot brandpreventie, evacuatieplannen, branddetectie- en blussystemen, noodverlichting, en andere brandveiligheidsmaatregelen in verschillende soorten gebouwen. Door strikte normen en voorschriften op te leggen, beoogde het KB de risico’s op brand te verminderen en de reactiecapaciteit in geval van een noodsituatie te verbeteren.

Daarnaast had het KB als doel om de verschillende regelgevingen met betrekking tot brandveiligheid te harmoniseren en te zorgen voor een consistente en uniforme aanpak in heel België. Het KB van 28 maart 2014 heeft bijgedragen aan het creëren van een veiligere omgeving en heeft geholpen om de brandveiligheid in gebouwen te verbeteren door middel van duidelijke richtlijnen en voorschriften.

Dit Koninklijk Besluit gaat dus over de brandpreventie op arbeidsplaatsen en stelt in dit kader enkele belangrijke maatregelen op die werkgevers verplicht moeten treffen.

Een van deze maatregelen omvat het samenstellen van een brandpreventiedossier. Maar wat houdt zo’n dossier juist in?

Wat is het brandpreventiedossier?

Het brandpreventiedossier vormt een essentieel onderdeel van een efficiënt brandpreventiebeleid. Dit dossier omvat immers alle documenten die bedoeld zijn om het risico op brand zoveel mogelijk te beperken:

  • De evacuatieplannen
  • Het interne noodplan en de te volgen procedures
  • Het interventiedossier
  • De resultaten van de risicoanalyse
  • Overige nuttige informatie

Waarom is het brandpreventiedossier verplicht?

Volgens het KB van 28 maart 2014 stelt het brandpreventiedossier alle betrokken personen bij de brandpreventie in staat om zich een duidelijk beeld te vormen van het brandpreventiebeleid dat wordt toegepast in de onderneming. Onder “betrokken personen” verstaat men de werkgever, de leden van het Comité, de preventieadviseur, de toezichthoudende ambtenaren en de openbare hulpdiensten.

De werkgever moet erop toezien dat het dossier up to date blijft en dus regelmatig wordt bijgewerkt.

Hoe moet je zo'n dossier opmaken?

Een brandpreventiedossier heeft enkel zin als het zo efficiënt mogelijk wordt opgesteld. Met de nodige professionele ondersteuning stelt u als werkgever in geen tijd een dossier samen dat alle informatie verzamelt om te voldoen aan deze wettelijke verplichting.

Somati FIE beschikt over de juiste ervaring en knowhow om u hierin bij te staan. Ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het opstellen van uw brandpreventiedossier of contacteer ons voor meer informatie.